In het kader van de optimalisatie van de dienstverlening, past Portico, in alle transparantie, onderstaande regels toe.

 1. OPDRACHT: DE VERLEENDE DIENSTEN
  1. Opdrachten – Portico voert elke opdracht naar best vermogen uit. Behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst, zal geen enkele opdracht uitwerking krijgen zolang het voorschot op kosten en ereloon niet volledig werd betaald.
  2. Antwoordtermijnen – Portico leeft de verplichtingen van zorgvuldigheid en communicatie eigen aan het beroep van advocaat na. Portico verbindt er zich toe de vragen van cliënten binnen een gepaste termijn te beantwoorden.
 2. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
  1. Portico is een BVBA (zie boven). Elk van de vennoten is en zal gedekt blijven door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De bijzondere voorwaarden van deze polis worden na verzoek aan de cliënten van Portico meegedeeld. De aansprakelijkheid van de advocaten van Portico is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid (1st en 2de rang). Elke schade die dit bedrag te boven gaat, kan niet worden teruggevorderd (2.500.000 Eur, in eerste rang ; 2.500.000 Eur, in tweede rang).
 3. FINANCIËLE VOORWAARDEN
  1. Voorschotten – Vanaf de opening geeft elk dossier in principe aanleiding tot een voorschot, betaalbaar voorafgaandelijk aan iedere prestatie.
  2. Erelonen – Behoudens bijzonder akkoord, worden de erelonen berekend op basis van de tijd besteed aan het dossier aan het uurtarief overeengekomen vóór de tussenkomst of vastgelegd bij de eerste facturatie.
  3. Kosten – Interne kosten (zoals, kopieën, post,…) en externe kosten (zoals kosten betreffende de gerechtsdeurwaarder, griffie, gerechtsdeskundige, vervangingsdienst van een lokale balie, verplaatsingen en verblijfskosten, speciale zendingen, technische raadsman,…) worden gefactureerd aan werkelijke kostprijs. Kosten voor verplaatsing met de wagen worden gefactureerd aan een forfaitaire vergoeding per kilometer.
  4. Facturatie – De prestaties en kosten worden gefactureerd door de uitgifte van een factuur samen met een detail van de prestaties en de kosten. Het bedrag wordt verhoogd met de BTW volgens het geldend tarief op de datum van uitgifte van de factuur. De factuur is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na overmaking. Facturen worden elektronisch opgemaakt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend verzoek.
  5. Achterstallen – Elke vertraging in de betaling van de facturen staat ons toe de uitvoering van onze opdrachten op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege interesten op aan een interestvoet van 12% per jaar vanaf de vervaldatum.
  6. Einde van de tussenkomst – Op het einde van het dossier of het geheel van dossiers die het voorwerp uitmaakten van een voorschot, zal het voorschot worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) aanzuivering van openstaande prestaties en kosten en in voorkomend geval van de nog niet betaalde facturen; het eventueel saldo van het voorschot zal worden terugbetaald aan de cliënt.
 4. GESCHILLEN
  1. Toepasselijk recht – De relaties tussen Portico en haar cliënten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
  2. Onbetaalde ereloonstaten – Een factuur die niet binnen de dertig dagen betwist wordt via een geschrift waarin de redenen voor betwisting uitvoerig uiteengezet zijn, wordt geacht aanvaard te zijn.

In geval van tijdige betwisting wordt gepoogd een minnelijke schikking te treffen voor de rechtbank of voor de bevoegde instantie bij de Balie.

Elke gerechtelijke vordering met betrekking tot de kosten en/of erelonen van Portico behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.