Administratief recht

 • Recht van lokale, regionale en federale overheden, politie-en hulpverleningszones
 • Werking van het bestuur en instellingen van openbaar nut
 • Openbaarheid van bestuur (toegang tot bestuursdocumenten)
 • Bestuurlijke politie
 • Geschillenvoering voor de Raad van State, de administratieve rechtscolleges en de gewone hoven en rechtbanken
 • Bijstand bij de redactie van reglementen en individuele akten
 • Administratieve sancties
 • Onderwijsrecht
 • Gezondheidsrecht
 • Lokale belastingen
 • Toerisme

Grondwettelijk recht

 • Bevoegdheidsverdeling
 • Geschillenvoering voor het Grondwettelijk Hof
 • Bijstand bij de redactie van wetgevende teksten, met inbegrip van implementatie in Belgisch recht van Europees en internationaal recht
 • Mensenrechten

Ambtenarenrecht

 • Loopbaan en evolutie van de loopbaan van statutaire en contractuele ambtenaren
 • Tucht

Publiek vastgoedrecht – Ruimtelijke ordening en milieurecht

 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • Milieurecht
 • Onteigeningsrecht
 • Handelsvergunning
 • Administratief goederenrecht, openbaar domein en openbare wegenis
 • Bodemsanering en afval
 • Grond- en pandenbeleid
 • Natuurbehoud (habitats, fauna en flora)
 • Seveso, lucht en klimaat
 • Patrimonium
 • Voorkooprechten
 • Vestigingsrecht

Burgerlijke en strafrechtelijke overheidsaansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheid van de staat, gewesten, gemeenschappen, provincies, gemeenten, etc …
 • Aansprakelijkheid van ambtenaren
 • Aansprakelijkheid van volksvertegenwoordigers

Overheidsopdrachten en overeenkomsten met openbare besturen

 • Overheidsopdrachten
 • Concessies voor diensten en werken
 • Koop, verkoop, verhuur, erfpatchovereenkomst en opstalovereenkomst
 • Domeinconcessies
 • Publiek-private samenwerking

Economisch publiekrecht

 • Kansspelen
 • Subsidies
 • Administratief recht in de gereglementeerde sectoren (netwerkindustrieën, financiële sector, verzekeringssector, …)
 • Onbetaalde schulden