CONTACTGEGEVENS

Naast de contactsgegevens van onze persoonlijke advocaten, kan Portico bereikt worden als volgt:

Adres: Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
Telefoonnummer: +32 2 486 18 50
Faxnummer: +32 2 486 18 51
E-mailadresinfo@portico.be
Websitewww.portico.be

DERDENREKENING EN HONORARIUMREKENING

Advocaten zijn verplicht een neutrale bankrekening aan te houden, ook gekend als een derdenrekening, die toelaat om o.a. gelden afkomstig van of bestemd voor cliënten op een veilige wijze over te maken, overeenkomstig onze wettelijke en deontologische verplichtingen.

De derdenrekening van Portico is BE82 7340 1998 7968.

De rekening waarop de erelonen en kosten kunnen worden gestort is BE59 7340 3729 8226. Verderop leest u meer over hoe kosten en erelonen worden berekend.

DE ADVOCAAT BIJ PORTICO

Alle advocaten die werkzaam zijn bij Portico, zijn dat op een zelfstandige basis. Elk van deze advocaten is toegelaten zijn beroep uit te oefenen onder de titel “advocaat” in België.

Zodoende is elke advocaat bij Portico lid van de Brusselse balie, zij het de Nederlandstalige, zij het de Franstalige.

Dat heeft voor gevolg dat elke advocaat ook gehouden is tot de deontologische regels die het beroep van advocaat kenmerken. Deze regels kan men raadplegen op www.advocaat.be en op www.baliebrussel.be.

In het geval er zich een geschil zou voordoen omtrent erelonen en/of kosten, stelt de balie een ombudsman ter beschikking om te bemiddelen, op een kosteloze, vrijwillige en vertrouwelijke basis. Klachten kunnen worden ingediend bij de Ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur (OCA). Op de website van OCA valt hieromtrent meer informatie te vergaren (oca.ligeca.be/nl).

ONDERNEMINGSSTRUCTUUR

Portico is thans een BV naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bischoffsheimlaan 33 te 1000 Brussel. Portico is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0670.946.525.

Portico wordt bestuurd door drie bestuurders-vennoten: Thomas Eyskens, Nicolas Bonbled en Aurélien Vandeburie.

VERZEKERINGEN

De verzekeringsdekkingen van Portico BVBA zijn de volgende:

De beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en medewerkers in eerste rang gedekt door:

  • de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel, voor de advocaten ingeschreven bij deze Orde;
  • de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van de Franstalige en Duitse Orde van Advocaten van Belgie, voor de advocaten ingeschreven bij deze Orde;

Het verzekerde bedrag is 2.500.000 EUR per geval, alle schade inbegrepen.

In tweede rang is de beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en medewerkers gedekt door een aanvullende verzekering.  

Het verzekerde bedrag is 2.500.000 EUR per geval (aanvullend en na uitputting van de dekking van de eerste rang).